Ψηφιακό Άλμα Ψηφιακή Αναβάθμιση
10
Σεπ

“Ψηφιακό Άλμα” Ψηφιακή Αναβάθμιση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

“Ψηφιακό Άλμα” Ψηφιακή Αναβάθμιση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκε η Δράση «Ψηφιακό Βήμα», με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ από την Ειδική Γραμματεία Τομεακών ΕΤΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Κύριος στόχος της δράσης αποτελεί η ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% και χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Δικαιούχοι της Δράσης

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μέσω της υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου θα αναβαθμιστούν ψηφιακά και θα ανέλθουν κατά δύο τουλάχιστον τεχνολογικές βαθμίδες.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην εν λόγω Δράση είναι:

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας και μέχρι 31/12/2017 να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Διευκρινίζεται ότι ως τελευταία διαχειριστική χρήση λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης , για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (2018 – φορολογικό έτος 2017) και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).
 • Να διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας.
 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου.
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία.
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

 Επιλέξιμες Δαπάνες

 Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξη της Δράσης.

Ο σχεδιασμός του προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση δυνητικό δικαιούχο, απαιτεί τη σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 1. Eξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
 2. Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]
 3. Ηλεκτρονικοί. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 4. Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)
 5. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ) (Έως 10% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού).

 

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 1 εξοπλισμός μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και το 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

 1. Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ
 2. Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version). (Έως 10% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και έως 2.500€).
 3. Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες. (Έως 20% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και έως 4.000€).
 4. Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ,
 5. Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών.
 6. Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)
 7. Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)
 8. Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης (Έως 70% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού).
 9. Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

 

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 2 λογισμικό μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και το 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1. Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)
 2. Σύνδεση στο Διαδίκτυο
 3. Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads) (Έως 5% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού).
 4. Παρουσία στα Social media (Έως 1.000€)
 5. Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης (Έως 5% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού).
 6. Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος
 7. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας (Έως 10% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού).
 8. Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων (Έως 10% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού).
 9. Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου. (Έως 5% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και έως 4.000€).

 

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 3 υπηρεσίες μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως 25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

 

Η κατηγορία 3 δεν αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη.

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 4: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) έως 40% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και μέχρι 20.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ. Η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού δεν είναι επιλέξιμη

Η κατηγορία 4 δεν αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη.

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να δηλώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφορικής & επικοινωνιών, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, κ.λ.π) για τα τρία (3) τελευταία έτη, Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται σε μία από τις τέσσερις ψηφιακές βαθμίδες (Α,Β,Γ,Δ) που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος.

Για την επιτυχή υποβολή της αρχικής αίτησης χρηματοδότησης, ο δυνητικός δικαιούχος/επιχείρηση θα πρέπει να έχει αναβαθμιστεί ψηφιακά κατά δύο τουλάχιστον βαθμίδες και συνεπώς να διαπιστώνεται ουσιαστική αλλαγή στα ψηφιακά του χαρακτηριστικά.

 Παράδειγμα:

Από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Β)

Από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Α)

Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους στην ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα Β οι οποίες θα πρέπει να οδηγούνται σε ψηφιακή αναβάθμιση κατά μία βαθμίδα, καθώς και οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα Α. Η αναβάθμιση προκύπτει από την επιλογή δαπανών προς υλοποίηση, οι οποίες θα τον επιβραβεύσουν με τους απαραίτητους βαθμούς, για τη μετάβαση σε ανώτερη βαθμίδα. Η επιχείρηση δικαιούχος οφείλει να διατηρείται κατ’ ελάχιστο, στην ψηφιακή βαθμίδα που έχει καταταγεί καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.

 

Έναρξής υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 11/06/2018 με καταληκτική ημερομηνία την 02/10/2018 και ώρα 16:00 .

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για άμεση ενημέρωση, καλώντας μας στο 210 9717925 ή στέλνοντάς μας email στο [email protected]

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κοντομέρκος Θεόδωρος